Sistem kabine za prehod ene osebe

Sistem kabine za prehod ene osebe

V tehnološko in varnostno zahtevnih objektih, kot so na primer banke, pošte, objekti na področju obrambe, različni sistemski prostori, denarni trezorji ipd., se srečujemo z zahtevo, da omejimo dostop le na pooblaščene osebe. Pri tem klasični dostopni nadzor z elektronsko ključavnico na vhodnih vratih ne zadošča, saj ne zagotavlja prehoda le za avtenticirane osebe skozi odprta vrata. Pri tako strogih pogojih so zato potrebne dodatne mere, ki omogočajo prehod le avtenticirani osebi. Za to so na voljo tovarniško izdelane kabine za omejevanje prehoda več oseb, ki pa imajo tehnične pomanjkljivosti pri prevozu opreme. Plod lastnega razvoja je sistem omejevanja prehoda oseb z združevanjem klasičnih dostopnih kontrol, kontrole dvojih zaporednih vrat in omejevanja prehoda na eno osebo.

Kabina za omejevanje prehoda NTR KOP 1.1E je končno izdelan tehnični sistem, ki omogoča dostop do prostorov in sistemov le avtenticiranim osebam in tako zagotavlja optimalno zaščito. Hkrati pa ne predstavlja ovire za potrebno vzdrževanje, dovoze opreme in podobne posege v sisteme. Kabina je zasnovana in izdelana za vsak objekt posebej, v skladu z merami objekta. Namenjena je vzpostavitvi visoko varnih tehnoloških con, kamor se namestita tehnološka in druga oprema oziroma predmeti, ki jih je treba zaščititi. Z visoko stopnjo zaščite in s strogim omejevanjem prehoda le na avtenticirane osebe, ki jo nudi kabina, lahko zagotovimo celovito zaščito pred nepooblaščenim dostopom do prostorov, opreme ali predmetov. Značilni primeri uporabe kabine za omejevanje prehoda so:

 • dostop v varnostne cone v objektih posebnega značaja (obrambno področje …),
 • dostop do območij ravnanja in hranjenja tajnih ter zaupnih podatkov in dokumentov,
 • dostop do poslovalnic bank,
 • dostop do trezorjev in drugih prostorov, kjer se hranijo vrednostni predmeti,
 • dostop v računalniške sistemske prostore,
 • dostop v prostore za različne nadzorne centre,
 • dostop do drugih prostorov, kjer je zaradi vrednosti ali tajnosti nameščene opreme oziroma predmetov potreben strog nadzor dostopa.

Kabina za omejevanje prehoda je sestavljena iz naslednjih sistemov:

 • dvojih enokrilnih vrat, ki so opremljena z elektronsko ključavnico in EM-blokado odpiranja. Oboja vrata so medsebojno povezana z »interlock« funkcionalnostjo. Vrata lahko imajo vgrajene varnostne funkcije, kot sta ognjevarnost, mehanska zaščita …
 • sistema dostopne kontrole, z več avtentikacijskimi sistemi – terminali;
 • sistema tehtanja in omejevanja naležne površine oseb, ki prehajajo;
 • krmilnega sistema kabine;
 • okoliških sten, ki so lahko izdelane z želeno stopnjo odpornosti.

Osnovni koncept delovanja kabine za omejevanje prehoda je sistem dvojih vrat s preprečitvijo sočasnega odpiranja obojih (»interlock« mehanizem). Za zagotavljanje prehoda le avtenticiranim osebam, eni hkrati, je ta sistem dograjen s sistemom naprednega dvoconskega tehtanja in omejevanja velikosti oseb, ki prehajajo skozi kabino.

Tehnični podatki

NTR KOP 1.1E je tehnološki sistem, ki nudi učinkovito in celovito omejitev dostopa do prostorov in/ali opreme. Zagotavlja preverjeno zaščito in združuje naslednje tehnične lastnosti:

 • izvedba »po meri« za obstoječe objekte ali novogradnje,
 • priklop na obstoječe sisteme za centralno vodenje dostopne kontrole,
 • omejevanje prehoda na eno avtenticirano osebo hkrati,
 • beleženje vseh prehodov v obe smeri,
 • vstop v prostor in kabino z vnosom dveh ali treh podatkov iz naslednje zbirke: 
  • brezkontaktna kartica ali ključek
  • PIN-številka
  • prstni odtis
  • telesna teža
  • drugi biometrični podatki
 • izstop iz kabine brez dodatne avtentikacije,
 • izstop iz prostora samo z enim podatkom, bodisi s PIN-številko ali z brezkontaktno kartico,
 • možnost prenosa večjih kosov opreme po dveh metodah: 
  • metoda delovanja »interlock« mehanizma
  • metoda sočasnega odpiranja obojih vrat
 • možnost prehoda več oseb hkrati, glede na pooblastila spremstva,
 • v primeru požara ali izpada električne energije nemoten izstop iz kabine ali prostora,
 • nameščena »PANIK« tipka za neposredno povezavo z nadzornim centrom,
 • možnost namestitve zasilnih ključev v varovano ohišje z javljanjem dostopa v nadzorni center,
 • možnost zagotavljanja dodatne zaščite kabine in okoliških sten po zahtevah naročnikov: 
  • ognjevarnost in izolativnost
  • neprepustnost za vodo
  • zaščita pred vdorom dima ali plinov
  • zaščita pred vlomom in vandalizmom
 • nameščena dvoconska tehtnica za tehtanje oseb, ki prehajajo, in omejevanje njihove pohodne površine,
 • ravni prehoda skozi kabino, brez kakršnih koli nivojskih prehodov skozi vrata ali tehtnice,
 • izvedba kabine v poljubni višini dvignjenega poda,
 • samostojna nosilna konstrukcija za enostavno in od okoliškega prostora neodvisno namestitev.